• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Số liệu thống kê giáo dục
  • GVST
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Xét tuyển học bạ

Chánh Thanh tra - Ông Trần Trung Sơn

Chánh Thanh tra

Trình độ

Điện thoại

Email

Ông Trần Trung Sơn  

Đại học  

 

trungson.thanhtra@dongnai.edu.vn  

Thanh tra viên - Ông Phan Hữu Mảo

Thanh tra viên

Trình độ

Điện thoại

Email

Ông Phan Hữu Mảo  

Thạc sĩ  

 

phanhuumao@gmail.com  

Thanh tra viên - Bà Phan Thị Diễm Hằng

Thanh tra viên

Trình độ

Điện thoại

Email

Bà Phan Thị Diễm Hằng  

Đại học  

 

diemhang.thanhtra@dongnai.edu.vn  

Thanh tra viên - Bà Đặng Thị Hằng

Thanh tra viên

Trình độ

Điện thoại

Email

Bà Đặng Thị Hằng  

Thạc sĩ  

 

thihang.thanhtra@dongnai.edu.vn